ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2559 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก และ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สำ


เตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2559 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก และ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ส


เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ


ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมสอบในปี 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และค


ขาดแคลน ทั่วประเทศ ล่าสุดวันนี้ทางทีมงานhttp://jobparttimes.com ได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของการประเมินความรู้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทเพื่อนเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทา, 2556 ,แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ สังคม ปัจจุบัน ปี (2556) ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด