ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 3 สำหรับแนวข้อสอบความรุ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เตรียมสอบปลัดอำเภอในปี 2559 แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครองรวมความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ วิสัยทัศ พันธกิจ ผู้บริหาร กรมการปกครอง จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของกรมการปกครอง อำนาจหน้าทีของกรมการปกครอง และ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง


อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 2 สำหรับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เตรียมสอบในตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติการ กับกรมการปกครอง วันนี้กลับมาเพิ่มเติมในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎร จัดทำทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตาย การย้ายทะเบียนบ้าน รวมไปถึงความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แถมท้ายด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ


ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานปกครองปฏิบัติการ เตรียมสอบกับกรมการปกครอง ในปี 2559 เพิ่มเติมกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนและนายทะเบียน การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร การแจ้งเกิด และการแจ้งตายภายในบ้านและนอกบ้าน การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักรสำหรับคนสัญชาติไทยและคน ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อ


เตรียมสอบกับกรมการปกครอง ในตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติการ วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2555-2558 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบ พรบ.รโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด